ЗДО №5, ”Дзвіночок”, Жашків
Жашківський район, Черкаська область

Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання публічних коштів

Кошторис закладу  http://dytsadok.org.ua/upload/users_files/7556c25075d3055cc5117c6f7f204c2d.pdf

Витрати на утримання закладу за 7 місяців 2020 року.  http://dytsadok.org.ua/upload/users_files/d5bc267550669e5460eac83506c24c08.xlsx

Використання бюджетних коштів за 2018-2019 н.р  http://dytsadok.org.ua/upload/users_files/e5710ffcf6d01009e758ba7811b5af27.pdf

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:

Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації";

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування" від 04.08.2000 №1222;

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямків використання" від 17.05.2002 №659;

лист Міністерства осіти і науки, молоді та спорту України "Щодо благодійних внесків" від 09.04.2012 №1/9-272.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-608 від 05 вересня 2013 року

Щодо благодійних внесків

У засобах масової інформації з’являються повідомлення про примусові благодійні внески в окремих навчальних закладах та їх нецільове використання.

Наголошуємо, що фінансово-господарська діяльність дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідно до законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

Законодавство України про благодійну діяльність та благодійні організації базується на Конституції України та складається з Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", Цивільного кодексу України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів.

Прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб відбувається виключно на добровільній основі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 р. № 1222 (із змінами) "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування" з обов’язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку (лист Міністерства від 9 квітня 2012 р. № 1/9-272).

У навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада закладу, діяльність якої регулюється його статутом, а також батьківський комітет, піклувальна рада, учнівський комітет тощо.

Батьківські комітети є добровільними органами громадського самоврядування, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 2 червня 2004 р. № 440 затверджено Примірне положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу, які можуть створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів.

Примірне положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26 квітня 2011 року № 398.

Піклувальна рада навчального закладу вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

Дирекція закладу та педагогічні працівники не повинні втручатися у діяльність благодійних фондів і піклувальних рад.

Також наголошуємо, що питання введення додаткових освітніх послуг у навчальних закладах розглядаються лише за згодою (заявою) батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками та навчальним закладом.

Керівники місцевих органів управління освітою та керівники навчальних закладів несуть відповідальність згідно із законодавством про боротьбу з корупцією.

Заступник Міністра Б. М. Жебровський

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 4 серпня 2000 р. N 1222

Київ

Про затвердження Порядку отримання благодійних

(добровільних) внесків і пожертв від юридичних та

фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти,

охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки,

спорту та фізичного виховання для потреб

їх фінансування

{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 368 ( 368-2009-п ) від 14.04.2009 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 368 ( 368-2009-п ) від 14.04.2009 }

{ Додатково див. Указ Президента

N 287/2009 ( 287/2009 ) від 30.04.2009 }  { Додатково див. Рішення Конституційного Суду

N 28-рп/2009 ( v028p710-09 ) від 28.10.2009 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 245 ( 245-2010-п ) від 17.02.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

{ Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 368 ( 368-2009-п ) від 14.04.2009 }

Затвердити Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними

установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб

їх фінансування, що додається.

{ Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 368 ( 368-2009-п ) від 14.04.2009 }

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 4 серпня 2000 р. N 1222

ПОРЯДОК

отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами

освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для

потреб їх фінансування { Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 368  ( 368-2009-п ) від 14.04.2009 }

1. Цей Порядок визначає вимоги до отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків і пожертв (далі -

благодійні внески) від юридичних та фізичних осіб - резидентів і нерезидентів (далі - благодійники) безпосередньо бюджетними

установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання (далі -

набувачі).

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 368 ( 368-2009-п ) від 14.04.2009 }

2. Благодійні внески можуть надаватися благодійниками набувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямами

видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи, послуги. Якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не

визначено, шляхи спрямування благодійного внеску визначаються керівником установи, закладу - набувачів відповідно до

першочергових потреб, пов'язаних виключно з основною діяльністю установи, закладу.

Частина коштів, отриманих як благодійні (добровільні) внески і пожертви від юридичних та фізичних осіб, може спрямовуватися на

виплату заробітної плати працівників установ і закладів освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки,, спорту та

фізичного виховання відповідно до кошторисів зазначених установ і закладів з дотриманням вимог Закону України "Про благодійництво та  благодійні організації" ( 531/97-ВР ) у разі, коли такий напрям видатків визначений благодійником. { Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 368 ( 368-2009-п ) від 14.04.2009 - дію зміни зупинено згідно з Указом Президента N 287/2009         ( 287/2009 )    від 30.04.2009; зміну визнано неконституційною, на підставі Рішення Конституційного Суду N 28-рп/2009 ( v028p710-09 ) від  28.10.2009; абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 245 ( 245-2010-п ) від 17.02.2010 }

3. Благодійні внески не можуть заміняти плату за надання установами і закладами платних послуг за переліками, визначеними в

установленому порядку.

4. Благодійні внески у грошовій формі зараховуються на рахунок "Суми за дорученням". Облік товарів, робіт і послуг,

отриманих як благодійна допомога, ведеться згідно з Порядком, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня

1998 р. N 1295 ( 1295-98-п ) "Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим

розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт" (Офіційний вісник України, 1998 р, N 33,

ст. 1238, N 46, ст. 1688).

Після надходження благодійного внеску набувач вносить зміни до спеціального фонду кошторису за напрямами видатків, що

визначаються відповідно до пункту 2 Порядку, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2000 р. N 17

( 17-2000-п ) "Про Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків

бюджетних установ та організацій" (Офіційний вісник України,  2000 р., N 2, ст. 40).

5. Бухгалтерський облік благодійних внесків ведеться відповідно до Порядку бухгалтерського обліку та звітності в

бюджетних установах гуманітарної допомоги, затвердженому наказом Головного управління Державного казначейства від 10 грудня 1999 р. N 113 ( z0012-00 ).

Логін: *

Пароль: *